Unser Café beim Straßenfest Dringsheide am 1. Juli 2017

Café Dringsheide - Copyright: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Philippus-Rimbert | Heinz-Georg Lenz
Café Dringsheide
Café Dringsheide - Copyright: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Philippus-Rimbert | Heinz-Georg Lenz
Café Dringsheide
Café Dringsheide - Copyright: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Philippus-Rimbert | Heinz-Georg Lenz
Café Dringsheide
Café Dringsheide - Copyright: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Philippus-Rimbert | Heinz-Georg Lenz
Café Dringsheide
Café Dringsheide - Copyright: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Philippus-Rimbert | Heinz-Georg Lenz
Café Dringsheide
Café Dringsheide - Copyright: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Philippus-Rimbert | Heinz-Georg Lenz
Café Dringsheide
Café Dringsheide - Copyright: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Philippus-Rimbert | Heinz-Georg Lenz
Café Dringsheide
Café Dringsheide - Copyright: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Philippus-Rimbert | Heinz-Georg Lenz
Café Dringsheide
Café Dringsheide - Copyright: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Philippus-Rimbert | Heinz-Georg Lenz
Café Dringsheide
Café Dringsheide - Copyright: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Philippus-Rimbert | Heinz-Georg Lenz
Café Dringsheide
Café Dringsheide - Copyright: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Philippus-Rimbert | Heinz-Georg Lenz
Café Dringsheide